SVE NA JEDNOM MESTU!

AKT O PROCENI RIZIKA

Izrada Akta o proceni rizika od strane stručnog tima.

Osećajte se sigurno, poslujte bezbedno, kontaktirajte nas već danas.

PIŠITE NAM

  KONTAKT INFORMACIJE

  Filipa Višnjića 33b
  11080, Zemun
  Beograd, Srbija

  +381 11 406 9779
  +381 11 454 3343

  Bilo da imate pitanje, želite da razrešite neki problem ili želite da ostavite sugestiju, mi smo Vam na raspolaganju.

  KO MORA DA IMA AKT O PROCENI RIZIKA?

  Poslodavac je dužan da donese Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za otklanjanje opasnosti I štetnosti koje su utvrđene aktom.

  Poslodavac je dužan da izmeni Akt o proceni rizika u slučaju uvođenja novih radnih mesta, promene tehnološkog procesa rada, otvaranja nove organizacione jedinice I sl.

  AKT O PROCENI RIZIKA

  Akt o proceni rizika je dokument koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu

  KO MOŽE DA IZRADI AKT O PROCENI RIZIKA?

  Pravno lice sa Licencom za obavljanje poslova Bezbednosti I zdravlja na radu izdatom od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka I socijalna pitanjasa

  Lice za bezbednost I zdravlje na radu koje je zaposleno kod poslodavca (Lice sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova bezbednosti I zdravlja na radu I odgovarajućom stručnom spremom).

  Akt o proceni rizika zasniva se na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, na osnovu kojih se vrši procena rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenog, kao I donošenje mera za njihovo smanjenje/otklanjanje.

  NOVČANE KAZNE:

  Novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica:

  • Ako u pismenoj formi ne donese akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i ne utvrdi način i mere za otklanjanje rizika, kao i kada ne izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.
  • Ako u pismenoj formi ne donese akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i ne utvrdi način i mere za otklanjanje rizika, kao i kada ne izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.
  • Ako opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu ne utvrdi prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
  • Ako pismenim aktom ne odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu.
  • Ako ne izvrši osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad.
  • Ako zaposlenom ne obezbedi korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.
  • Ako ne obezbedi održavanje u ispravnom stanju sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.
  • Ako ne angažuje pravno lice sa licencom radi sprovođenja preventivnih i periodičnih pregleda i provere opreme za rad, kao i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline.
  • Ako na osnovu akta o proceni rizika i ocene službe medicine rada ne obezbedi, u skladu sa Zakonom o Bezbednosti I Zdravlju na radu, propisane lekarske preglede zaposlenih.
  • Ako ne obezbedi pružanje prve pomoći, kao i ako ne osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti.
  • Ako zaposlenom ne izda na upotrebu sredstvo i/ili opremu za ličnu zaštitu na radu u skladu sa aktom o proceni rizika.
  • Ako najmanje osam dana pre početka rada ne izvesti nadležnu inspekciju rada o početku svoga rada, radu odvojene jedinice ili svakoj promeni tehnološkog postupka, ukoliko se tim promenama menjaju uslovi rada.
  • Ako za radove na izgradnji objekta u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, ne izradi propisan elaborat o uređenju gradilišta i ako isti ne dostavi nadležnoj inspekciji rada uz izveštaj o početku rada.
  • Ako zaposlenima da na korišćenje opremu za rad i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu koji nisu usaglašeni sa propisanim tehničkim zahtevima ili nije obezbedio uputstvo za njihovu upotrebu i održavanje, kao i ako nije obezbedio uputstva za bezbedan rad po propisima o bezbednosti i zdravlju na radu za korišćenje opreme za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.
  • Ako zaposlenima da na korišćenje opasne hemijske materije i druge hemijske materije za koje je propisana obaveza izrade i dostavljanja bezbednosnog lista, a nije učinio dostupnim bezbednosni list, ili ako nisu obezbeđene sve mere koje proizlaze iz sadržaja bezbednosnog lista.
  • Ako ne organizuje poslove bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno ako za obavljanje tih poslova odredi lice koje nema, u skladu sa zakonom o Bezbednosti I zdravlju na radu, položen stručni ispit.
  • Ako za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu angažuje pravno lice ili preduzetnika koji nemaju odgovarajuću licencu.
  • Ako inspektoru rada ne omogući vršenje nadzora, odnosno ulazak u objekte i prostorije u svako doba kada ima zaposlenih na radu, ili ako ne odredi najmanje jednog zaposlenog koji će inspektoru rada pružati potrebne informacije i obaveštavanja, ili ako inspektoru rada ne omogući uvid u dokaze o stabilnosti objekta, akte i dokumentaciju, primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu na sredstvima za rad, opremu za ličnu zaštitu na radu ili u podatke i evidencije o korišćenju i skladištenju opasnih materija.
  ZAKAŽITE SASTANAK DANAS

  Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo!

  Potrebna Vam je izrada Akta o proceni rizika?

  Niste sigurni ili Vam je potrebna pomoć oko odabira zaštitne opreme ili higijenskih sredstava za svakodnevno i normalno funkcionisanje Vaše kompanije?

  Potrebna Vam je pomoć oko redovnih poslova Dezinfekcije, Dezinsekcije i Deratizacije?

  BESPLATNA POŠILJKA

  Za porudžbine preko 15.000,00 din

  REFUNDACIJA SREDSTAVA

  U slučaju neispravnosti proizvoda

  ONLINE PODRŠKA

  Radnim danima: 08h - 16h

  SIGURNA KUPOVINA

  Brinemo i o zaštiti podataka