Deratizacija

DERATIZACIJA

KONTROLA ŠTETOČINA (Rodent Control) podrazumeva poštovanje i razumevanje određenih  koraka u svrhu suzbijanja glodara.

Poželjno je poznavati vrste glodara i  njihov način života da bi se moglo uspešno boriti protiv njih. Glodari su  prenosioci raznih oboljenja koja su izazvana bakterijama, virusima, protozoama i gljivicama. Ove uzročnike mogu preneti mehaničkim ili direktnim putem. Prenošenje putem ekstremiteta glodara, putem insekata, kao što su buve, krpelji, komarci i drugi insekti.

Pacovi i miševi mogu biti problem u urbanim, predurbanim i ruralnim područjima. Naseljavaju stare i ruinirane objekte, nečista i/ili neodržavana mesta gde ih niko ne ometa niti predstavlja opasnost za njih i njihovu populaciju. Iako se naseljavaju u ruševnim i napuštenim objektima ne prezaju ni pred čim da ne uđu i u nove objekte, pa makar to bio izgrađen ove godine sa naprednom tehnologijom gradnje.

S obzirom da navedeni glodari jedu sve što jedu i ljudi, imaju hrane u izobilju baš u blizini nas. Pacovi i miševi su dugo bili problem na farmama gde je hrane u izobilju pa gnezda sa mladuncima ima na svakom koraku.

Glavni problem koje stvaraju miševi i pacovi su uništavanje hrane koju kontaminiraju sa svojim urinom i izmetom. Pored toga uništavaju materijale kao što su: papir, knjige, drvo, knauf, plastika, mekane metale kao što je aluminijum, tako i žice što predstavlja ogroman problem ako tokom oštećivanja naponskih žica dođe do kratkog spoja. Stiropor koriste za izgradnju gnezda, dok druge materijale, najčešće oštećuje radi skraćivanja svojih zuba, koji rastu i do 13 cm godišnje.

Postupak deratizacije

U postupku suzbijanja glodara vrši se uvid u stanje objekata i prostora koji su ugroženi od strane glodara, pri čemu se utvrđuju prisutne vrste, gustina populacije, prostorni raspored i radijus kretanja jedinki. Na osnovu izvršenog uvida prostor se kartira i vrši se izbor načina izvođenja deratizacije.

Jedan od najvažnijih koraka u borbi protiv glodara je saniranje objekata, inspekcija terena i pronalaženje gnezda. Sanitacija objekta je primarna! Uvođenje reda u odlaganju smeća, zatvorene kante sa smećem i slično… Popravljanje i saniranje oštećenih zidova, vrata, kanalizacijskih šahtova i slično odnosno svi mogući ulazi glodara u objekat moraju biti onemogućeni.

Preventivna deratizacija

Redovna – preventivna deratizacija se sprovodi dva puta godišnje (proleće i jesen) kada se ujedno očekuje i najveća biološka aktivnost štetnih glodara, a vezana je za klimatske uslove koji im u tim razdobljima naročito pogoduju. Uz preventivnu deratizaciju dodatnim postupcima kurativne deratizacije suzbija se problem povećane pojave štetnih glodara u trenutku kada on nastupi.

Kod preventivne deratizacije, mogu se sprovoditi preventivne mere kao što su uklanjanje i pravilno skladištenje otpada, fizičko-mehaničke mere (sprečavanju prodora glodara u objekte), kao i biološke (prirodni neprijatelji). Dobri i brzi efekti u suzbijanju štetnih vrsta glodara i svođenja brojnosti na podnošljiv nivo postižu se primenom biocida – rodenticida koji po sastavu mogu biti mineralnog, biljnog ili sintetskog porekla.

Način izlaganja mamaca

Za deratizaciju unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora objekta, mamci se postavljaju u za to namenjenim deratizacionim kutijama.

ZAKAŽITE SASTANAK DANAS

Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo!

Potrebna Vam je izrada Akta o proceni rizika?

Niste sigurni ili Vam je potrebna pomoć oko odabira zaštitne opreme ili higijenskih sredstava za svakodnevno i normalno funkcionisanje Vaše kompanije?

Potrebna Vam je pomoć oko redovnih poslova Dezinfekcije, Dezinsekcije i Deratizacije?